ANG KAMATUORAN SA TREATED BULK WATER SUPPLY PROJECT (Ika-2 Gula)

..ANG KAMATUORAN SA TREATED BULK WATER SUPPLY PROJECT (Ika-2 Gula)..

Mga Tubag sa mga Pangutana sa Publiko
1. Pila ang presyo sa bulk water nga paliton sa BCWD sa Taguibo
Aquatech Solutions Corporation (TASC)?

2. Makaapekto ba sa Water Rates ang presyo sa pagpalit sa bulk water?

3. Makaya ba sa BCWD ang pagbayad sa bulk water?

Total Views: 1190   Today: 2
Last Update: January 20, 2016